ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงด้านน้ำหมักชีวภาพ(ศูนย์หลัก)
วิทยากรประจำศูนย์  นายหาญ  ผิวแก้วดี

 

ประวัติ                  นายหาญ  ผิวแก้วดี
ที่อยู่              129 หมู่ 3 ตำบลห้วยพระ  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม
การศึกษา             มัธยมศึกษาตอนปลาย

แนวคิดในการทำแปลงเกษตรผสมผสาน
1.เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ตามขั้นตอน หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ  ตนเองและสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องการเกษตร
2. เพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้กับเกษตรกรที่สนใจ   
3. เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน
4. เพื่อที่จะสามารถสร้างเป็นแนวทางให้กับเกษตรกร ได้ปฏิบัติตามแนวคิดของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างดีกิจกรรม
                   1. การทำน้ำหมักชีวภาพ มีการสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ การทำฮอร์โมนจากพืช 
2. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ มีการทำกองปุ๋ยหมักสาธิตเพื่อเป็นตัวอย่าง
3. การทำสารกำจัด และไล่แมลงจากพืชสมุนไพร

สูตรฮอร์โมนผลไม้สุกเร่งการเจริญเติบโต
ส่วนประกอบ
1. กล้วยน้ำว้าสุก                  1  กก.
2. ฟักทองสุกแก่จัด               1  กก.
3. มะละกอสุก                      1  กก.
4. กากน้ำตาล                   100  ซีซี
5. หัวเชื้อ พด.2                 100  ซีซี
6. น้ำสะอาด                        5  ลิตร

 

สูตรปุ๋ยหมักเชื้อจุลินทรีย์
ส่วนประกอบ
1. มูลสัตว์แห้งละเอียด                          1       ปีบ
2. แกลบดำ                                       1       ปีบ
3. รำลำเอียด                                     1       กก.
4. กากอ้อย                                       1      ปีบ
5. น้ำสกัดชีวภาพ                                2       ช้อนแกง
6. กากน้ำตาล                                    2       ช้อนแกง
7. น้ำประมาณ                                   10      ลิตร

สูตรสารไล่และกำจัดแมลง
ส่วนประกอบ
1. สะเดา                            5              กิโลกรัม               
2. พริกสด                           5              กิโลกรัม               
3. ยาสูบ                            5              กิโลกรัม               
4. ผกากรอง                        5              กิโลกรัม               
5. หางไหล                         5              กิโลกรัม               
6. หนอนตากยาก                  5              กิโลกรัม               
7. กากน้ำตาล                      10            กิโลกรัม

 

 

 
 

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงด้านแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ( กำจัดข้าววัชพืช )
วิทยากรประจำศูนย์  นายวิมล  ลิ่วเวหา

 

 

ประวัติ                  นายวิมล  ลิ่วเวหา
ที่อยู่              บ้านเลขที่  121 หมู่ 9 ตำบลดอนพุทรา  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม
การศึกษา              มัธยมศึกษาตอนต้น

แนวคิดในการทำแปลงเกษตร
1.  เพื่อจะสร้างแหล่งการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนของเกษตรกรผู้ทำนา ในเรื่อง  
การกำจัดข้าววัชพืชด้วยน้ำหมัก และการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์เพื่อจำหน่าย
2.  เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายแก่ชุมชน

 กิจกรรมแปลง

1. ทำแปลงกำจัดข้าววัชพืช
-  การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการกำจัดข้าววัชพืช  ที่พบในนาในฤดูกาลที่แล้วต้องมีการกำจัดโดยการหมักนาด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพหรือจุลลินทรีย์ย่อยสลายตอซังประมาณ 10- 20 วัน หรือการล่อลูกข้าวให้ขึ้น  แล้วไถหมักนาหลาย ๆ ครั้ง  เพื่อลดจำนวนการระบาดของข้าววัชพืช และเมื่อทำการปลูกแล้วต้องมีการตัดหรือถอนพันธุ์ปน ทุกครั้งที่เดินสำรวจแปลง

 

 

 

 

 

2   ทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
-  มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อการใช้เองและการผลิตเพื่อจำหน่าย โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดมาทำพันธุ์ปลูกซึ่งต้องตรงกับความต้องการของเกษตรกร   การปลูก   การดูแลรักษา   การตัดพันธุ์ปน   ซึ่งต้องทำ  3 – 5  ครั้ง  แล้วแต่ปริมาณข้าววัชพืชที่มีในนา การเก็บเกี่ยวต้องมีการเก็บเกี่ยวหลังระยะพลับพลึง  การทำแปลงเมล็ดพันธุ์จะเน้นให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์ใช้เองและเหลือสามารถจำหน่ายแก่เกษตรกรทั่วไปได้

 

    

 
 

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงด้านเกษตรผสมผสาน(ศูนย์เครือข่าย)
วิทยากรประจำศูนย์  นายอรุณ  รุผักชี

ประวัติ                  นายอรุณ  รุผักชี
ที่อยู่               98 หมู่ 7 ตำบลห้วยด้วน  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม
การศึกษา              ปริญญาตรี

แนวคิดในการทำแปลงเกษตร
วิถีชีวิตของเกษตรกรไทยในปัจจุบัน  ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง  รายได้ไม่เพียงพอ
และเป็นหนี้สินจำเป็นต้องปรับระบบการเกษตรให้สอดคล้องสภาวะการผลิตและการตลาดในปัจจุบันตามความเหมาะสมของระบบนิเวศเกษตร โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งจะทำให้
ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมแปลง
               

สาธิตการขยายพันธุ์มะม่วง โดยวิธีการทาบกิ่งแก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์และเกษตรกรทั่วไป

 

กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

 

กิจกรรมการปลูกบัวกินสาย ร่วมกับการเลี้ยงปลา

 

กิจกรรมการเลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงเป็ดเนื้อ

 

กิจกรรมการปลูกขี้เหล็กรอบคันบ่อปลา

 

 
     
     
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
102 หมู่ 1 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150